Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Geldigheid op deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door N. van Loon voegwerken & klusbedrijf, Rozenkransstraat 76, 4711CZ, St.Willebrord tel/fax 0165387578 K.v.K 20116856.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdracht geven en opdrachtnemer.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.Artikel 2. Offerte

1. Offertes gelden uitsluiten voor de termijn die daarin is vermeld, is er geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 14 dagen.Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a) De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen [zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.] een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b) Het terrein en of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c) Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d) Elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de opdracht.

3. Als opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak dor te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten die zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kostenArtikel 7. Prijzen

1.Door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn excl. Btw. en zijn gebaseerd op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.Artikel 8. Meer- & minder werk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasbaarheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde word uitdrukkelijk gesloten.Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort danwel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak is opdrachtnemer gerechtigd tot een vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan de opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen.Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de [op]levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtgever.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan de opdrachtgever schriftelijk worden vermeld.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet volledig aan de opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens de opdrachtnemer te aanvaarden.Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het desbetreffende geval dekking biedt.Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder, zaakwaarnemer en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 125,-.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer de opdrachtgever in verzuim is, of een van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.Artikel 13. Ontbinden

1. Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
a) In staat van faillissement geraakt,
b) Surseance van betaling, of schuldsanering aanvraagt,
c) Zijn onder curatelenstelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd,
d) Bij overlijden dan wel liquidatie of het ontbinden van het bedrijf van de opdrachtgever.Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn [betalings]verplichting heeft voldaan.
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op al onze geleverde goederen en diensten.
Wij zijn onder andere werkzaam in:
Achtmaal Alphen & Chaam Baarle-Nassau Bavel Bergen op Zoom Bosschenhoofd Breda Dinteloord Dongen Etten-Leur Fijnaart Galder Gilze & Rijen Halsteren Heerle Hoeven Huijbergen Hoogerheide Klein-Zundert Klundert Kruisland Moerdijk Nispen Oosterhout Oud Gastel Oudenbosch Ossendrecht Poortvliet Prinsenbeek Rijsbergen Roosendaal Rucphen Scherpenisse Schijf St.Annaland St.Maartensdijk St.Philipsland St.Willebrord Sprundel Stampersgat Standdaarbuiten Steenbergen Strijbeek Terheijden Teteringen Tholen Tilburg Ulvenhout Wernhout Willemstad Wouw Wouwse Plantage Zevenbergen Zundert